Завідувач кафедри

2_оброблена

Доктор технічних наук, професор Тележенко Любов Миколаївна, 1949 року народження. У 1971 році вона закінчила з відзнакою Одеський технологічний інститут харчової промисловості ім. М.В. Ломоносова i здобула кваліфікацію інженера — технолога за спеціальністю «Технологія консервування». Диплом з відзнакою У № 886693 від 17.06.1971 р. Після закінчення інституту працювала експертом з якості плодів i овочів Одеського відділення Всесоюзної торгівельної палати. У 1973 році вступила до очної аспірантури Одеського технологічного інституту харчової промисловості ім. М.В. Ломоносова, після закінчення якої залишилася працювати в інституті на постійній основі. У 1979 році була обрана асистентом кафедри технології консервування, на якій викладала ряд дисциплін зі спеціальності «Технологія та організація громадського харчування». За науковою тематикою, що висвітлювала стан галузі громадського харчування на той час, виступала на міжнародних конференціях у Самарканді, Ленінграді (зараз Санкт Петербург), Харкові та інших містах. Наприклад, «Совершенствование производства быстрозамороженной продукции для общественного питания» — Самарканд. — 1983; «Исследование влияния белкового изолята на процесс замораживания мясных полуфабрикатов»- Л.: ЛТИХП. — 1985; «Полуфабрикаты высокой степени готовности из овощей» на Всесоюзн. научн. конф. Проблемы индустриализации общественного питания страны. — Харьков. — 1984. У ті ж роки Тележенко Л.М. приймала участь у виданні методичних вказівок  до різних курсів. Наприклад, «Методические указания к лабораторному практикуму по курсу: «Основы стандартизации и контроль качества продукции общественного питания»». — Одесса. -1982; «Методика расчета и проектирования моечных, раздаточных и торговой группы помещений по курсу «Технологическое проектирование» для студентов спец. 1011 «Технология и организация общественного питания» вечерней и заочной форм обучения». — Одесса. — 1981; «Методические указания к лабораторному практикуму по курсу: «Технология продуктов общественного питания»». — Одесса. ­1982 та ін.

Кандидат технічних наук з 1980 року. Дисертацію на тему: «Інтенсифікація процесу заморожування рідких та пастоподібних напівфабрикатів у крупній консервній тарі» захистила на засіданні ради Одеського технологічного інституту харчової промисловості ім. М.В. Ломоносова. Диплом ТН № 040139. Вчене звання доцента кафедри технології консервування та виноробства їй було присвоєне у 1990 році. Атестат ДЦ №  021833. Доктор технічних наук з 2005 року. Дисертацію на тему: «Наукoві основи збереження біологічно активних речовин в технологіях переробки фруктів i овочів» захистила у спеціалізованій вченій раді Одеської національної академії харчових технологій. Диплом ДД №   004416. В 2006 році доктору технічних наук Тележенко Любові Миколаївні Рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти i науки України було присвоєно вчене звання професора кафедри технології консервування. Атестат професора 12 ПР №  004397. У 2008 році Тележенко Л.М. було призначено на посаду завідувача кафедри технології харчування і ресторанного сервісу, яка згідно з наказом № 62-01 від 15.03 2010 року була реорганізована і змінила назву на «Технології ресторанного і оздоровчого харчування».

Стаж педагогічної  роботи у вищих закладах освіти III-IV рівня акредитації 3­2 роки, в т.ч. В ОНАХТ — 32 роки.

Професор Тележенко Л.М. підготувала сім кандидатів технічних наук і продовжує працювати з аспірантами. Її  науковий здобуток має більше 220 публікацій наукового і навчально-методичного характеру, 14 патентів України на винаходи, а також монографії: «Биологически активные вещества фруктов и овощей: сохранение при переработке» , 268 С., 2004  та «Сучасні інформаційні технології в готельному та ресторанному бізнесі», 258 С., 2010.

Керувала  науково-дослідною роботою в проблемній науково-дослідній лабораторії ОНАХТ за Програмою «Розробка технологiй поліфункціональних добавок та харчових продуктів загального лікувально-профілактичного призначення» № 0197 U 016055. Продовжує роботу над темою «Теоретичні закономірності структурування складних рідких гетерогенних систем з фіксованим розподілом компонентів» та «Закономірності структурування складних кулінарних страв, напоїв та харчових продуктів як гетерогенних систем з високим вмістом біологічно активних речовин» Державний реєстраційний номер  0111 U 003150, та темами, які збігаються з напрямками роботи академії. Також приймає участь у науковій роботі за госпдоговірною тематикою. В 2008-2009 роках за темою «Рекомендації з системи дегустаційної оцінки зразків круп’яних продуктів» для Південноукраїнського комбінату хлібопродуктів; в 2011 р. – «Розробка 14-денного меню для харчування дітей, які перебувають на оздоровленні та відпочинку в літній та зимовий період часу»  для табору «Молода гвардія» в м. Одесі тощо.

Проводила держбюджетні нaукові дослідження та технологічні розробки згідно з законом України «Про пріоритетні напрямки розвитку науки та техніки на період до 2006 року» від 11.07.2001 № 2623-III, що передбачає розвиток новітніх та ресурсозберігаючих технологій у агропромисловому комплексі. Приймала участь у національній програмі «Діти України», введеній наказом Президента № 63/96 від 18.01.1996, яка передбачає розробку технологій, обладнання та системи контролю якості консервів для дитячого харчування та тематиці, пов’язаній з основними напрямками діяльності академії, які включають розробку технологій нових видів харчових продуктів, організацію роботи готельних і ресторанних комплексів. За планом кафедри працює за держбюджетними науково-дослідницькими темами:

«Розробка технологiї напоїв функціонального призначення», «Дослідження структури і текстури охолоджених і швидкозаморожених десертів і дресингів»: науковий напрямок досліджень «Технологiя продуктiв функцiонального призначення з рослинної сировини»; «Організація оздоровчого харчування у готельно-ресторанному cepвіcі»: науковий напрямок «Розвиток iнфраструктури готельно-ресторанних комплексів у курортних зонах України». Наприклад, в журналі «Харчова наука та технологія» № 3 за 2008 рік вийшла наукова стаття «Роль напоїв  в органiзацiї cepвicy готельних та ресторанних комплексів», у Збірнику наукових праць ОНАХТ «Надання послуг оздоровчого харчування в готельно-ресторанному сервісі». Значна частина наукових робіт спрямована на розробку та удосконалення технології харчових продуктів. Професор Тележенко Л.М. виконує навчальну роботу зi студентами денної та заочної форм навчання. Бере участь у методичному забезпеченні навчального процесу. За період педагогічної діяльності видала 18 методичних вказівок до виконання лабораторних робіт, практичної  підготовки, постійно розробляла і вдосконалювала навчальні i робочі програми дисциплін. По кафедрi технології  ресторанного і оздоровчого харчування вона підготувала навчальні та робочі програми з дисциплін: «Актуальнi проблеми галузi оздоровчого та профiлактичного харчування» для спецiалiстiв спецiальностi 7.05170109.- «Технологiя харчових продуктiв оздоровчого та профiлактичного призначення»; «Бiологiчно активнi речовини харчових продуктiв» та «Методологія наукової творчості і дослідницький практикум» для мaгіcтрів спецiальності 8.05170112.- «Технологiя харчування», прийняла участь у розробці  робочих програм курсів «Технологiя продуктiв функцiонального харчування» та «Основи фармакокiнетики та фармакодинамiки» для спецiалiстiв зi спецiальностi 7.05170109. «Технологiя харчових продуктiв оздоровчого та профiлактичного призначення». Веде науково дослiдну роботу студентiв, керує роботою студентiв при виконаннi курсових та дипломних робiт i проектiв.

       Професійна     діяльність      професора     Тележенко      Л.М. відзначається цілеспрямованістю її наукової та науково-методичної праці, впровадженням сучасних методів навчання з використанням інтелектуальних технологій та застосуванням ЕОМ. Лекційні заняття побудовані на основі сучасних методів навчання. Систематично застосовуються технічні засоби навчання, що забезпечує сучасний рiвень якiсного викладання профільних дисциплін та підвищує  якість знань студентів. Кафедра активно впроваджує методи дистанційного навчання в учбовий процес.

       Тележенко Л.М. має високі організаторські здібності. Вона працює над удосконаленням лабораторної бази кафедри необхідним обладнанням. Бере участь у методичному забезпеченні навчального процесу. На кафедрi постiйно дiють науково-педагогiчнi та методичнi семiнари. Велику увагу Тележенко Л.М. придiляє вивченню положень удосконалення вищої освіти в Україні відповідно до основних принципів Болонської декларацiї та впровадженню їx у навчальний процес на кафедрi. Вiдносно до цього оновленi робочi програми за yciмa дисциплiнами кафедри, а також методичнi вказiвки до виконання контрольних робiт, курсового i дипломного проектування та iнших форм самостiйної  роботи студентiв українською мовою з вимогами кредитно-модульної системи.

         Професор Тележенко Л.М. багато уваги приділяє виховній роботі студентів. Тривалий час працювала заступником декана, а потім завідувачем відділу по роботі з іноземними студентами.

Пiдвищила кваліфікацію у докторантурі ОНАХТ (1999-2003 р.) та на базі провідного Науково дослідного інституту «Консервпромкомплекс» (2003 р.), у курортному ресторанно-готельному комплексі м. Cepгіївка Одеської областi (2008 р.), на кафедрі кейтерингу та туризму  Пловдивського технічного університету (Болгарія).

Професор Тележенко Л.М. є членом двох спеціалізованих наукових рад, членом Науково-методичної комісії з торгівлі, туризму і сфери обслуговування, науково-методичної ради Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. Приймає активну участь у громадському житті кафедри, академії і факультету інноваційних технологій харчування та ресторанного cepвicy. Веде значну виховну індивідуальну роботу серед студентів під час навчального процесу, а також при проведенні щорічних олімпіад, конкурсів, зборів, присвячених «Дню кафедри», «Дню працівника харчової промисловості», «Тижню факультету ITXiPГТБ», «Дню відкритих дверей» в акадеії та інших культурно-спортивних заходів.

За багаторiчну сумлiнну працю, плiдну науково-педагогiчну дiяльнiсть та високi показники у навчально-методичнiй роботi професор Тележенко Л.М. нагороджена грамотами Управління освіти і науки Одеської обласної державної адміністрацiії та вiд міського Голови міста Одеса, Почесною відзнакою «Подяка».