Студентський науковий гурок

На кафедрі організовано 2 наукові гуртки:

 • Клуб «Здорового харчування», керівник к.т.н., доц. Салавеліс А.Д.
 • Гурток «Здоровим бути модно», керівник к.т.н., доц. Дзюба Н.А. (в гуртку беруть участь студенти 2-5 курсів спеціальності «Технології харчування», опубліковано більше 30 тез доповідей, отримано 6 патентів України на корисну модель), результати доповідались на Всеукраїнських та Міжнародних конференціях:
 1. Всеукраїнська міжвузівська наукова конференція студентів, аспірантів «Інтеграційні та інноваційні напрямки розвитку індустрії гостинності» (м. Одеса, ОНАХТ, 2011 р.),
 2. Актуальні проблеми розвитку харчових виробництв, готельного, ресторанного господарства і торгівлі: всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених і студентів (м. Харків, ХДУХТ, 2011р.),
 3. 77-а, наук. конференція молодих учених, аспірантів і студентів “Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті” (м. Київ, НУХТ, 2011р.),
 4. 78-а наук. конференції молодих учених, аспірантів і студентів “Наукові здобутки молоді –вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті” (м. Київ, НУХТ, 2012р.),
 5. II Всеукраїнська міжвузівська наукова конференція студентів, аспірантів «Інтеграційні та інноваційні напрямки розвитку індустрії гостинності» (м. Одеса, ОНАХТ, 2012р.),
 6. VI Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених та студентів з міжнародною участю «Проблеми формування здорового способу життя у молоді» (м. Одеса, ОНАХТ, 2013),
 7. Молодь за права споживачів: ІІІ Міжнародна наук.-прак. конференція (м. Київ, КНТЕУ, 2013 р.),
 8. Формування стратегії науково-технічного, екологічного і соціально-економічного розвитку суспільства: матеріали ІІ міжнародна наук.-прак. Інтернет-конференція (м. Тернопіль, 2013 р.),
 9. Наукові пріоритети розвитку аграрної сфери в умовах глобальних змін: Міжнародна наук.-прак. Інтернет-конференції (м. Тернопіль, 2014 р.),
 10. VІI Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених та студентів з міжнародною участю «Проблеми формування здорового способу життя у молоді» (м. Одеса, ОНАХТ, 2014 р.),
 11. Інноваційні технології в харчовій промисловості та ресторанному господарстві: Міжнародна науково-практична інтернет-конференція (м. Харків, ХДУХТ, 2014р.),
 12. Харчові продукти та біотехнологія: сучасний стан, перспективи розвитку: Міжнародна наук.-практ. Інтернет-конференції (м. Полтава, ПУЕТ 2015 р.),
 13. Модернізація національної системи управління державним розвитком: виклики і перспективи : матеріали міжнар. наук.-практ. Інтернет- конф. (м. Тернопіль, 2015 р.),
 14. Інтеграційна система освіти, науки і виробництва в сучасному інформаційному просторі: матеріали ІІ Міжнародна науково-практ. Інтернет-конференція (м. Тернопіль, 2015 р.),
 15. ІІІ Міжнародний форум студентів, аспірантів і молодих учених (м. Дніпропетровськ, ДНУ, 2015 р.),
 16. Інноваційні технології та інтенсифікація розвитку національного виробництва: ІІ Міжнародна наук.-прак. Інтернет-конфренція (м. Тернопіль, 2015 р.),
 17. Харчові продукти та біотехнологія: сучасний стан і перспективи розвитку: Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція (м. Полтава, ПУЕТ, 2015р.).

Конкурсні роботи-переможці на конкурсі «Історія моєї академії»:

Волощук, Рембез — 2016

Шарова — 2017

Шкабура — 2017